Excelentes resultados a las pruebas de las Competencias Básicas de 4.º de ESO!

El 84,1 per cent de los alumnos de 4.º de ESO de la Institución Igualada están al tramo alto y mediano-alto a las competencias básicas de inglés.

El professorat de l'escola estem de celebració perquè hem rebut els resultats de les Competències Bàsiques dels nostres alumnes de 4t. d'ESO i realment són molt bons.

Les proves de Competències Bàsiques es passen a mitjans de febrer a tots els alumnes de 4t. d'ESO de Catalunya, amb professorat aplicador d'altres centres i són de correcció externa. D'aquesta manera, el Departament d'Educació té una visió general del nivell en què es troben els alumnes al finalitzar l'etapa de l'ESO, pel que fa a les competències bàsiques que estableix el Currículum.

L'execució de les proves es realitza durant dos matins i avalua cinc assignatures: Llengua Catalana, Llengua Castellana, Llengua Anglesa, Matemàtiques i una prova Cientificotecnològica.

En totes les matèries hem obtingut uns resultats millors que els que vam aconseguir el curs passat. En concret, si ens centrem en les competències lingüístiques, a Català hi ha prop d’un 20% més d’alumnes al tram alt i mitjà alt que el curs passat (del 52,2% al curs 18-19 al 71,2% aquest 19-20); a Castellà aquest percentatge encara és millor, gairebé un 40% més d’alumnes en els trams anteriorment comentats (del 45,4% del curs passat a un 80% aquest); i a Anglès, del 71,1% del curs anterior al 84,1% del present.

A la competència de Matemàtiques i Cientificotecnològica també hem millorat els resultats: del 63,6% al 66,7% per la primera competència, i del 52,1% al 68,1% en el que a la competència cientificotecnològica fa referència.

A més a més de compartir aquests resultats amb tots vosaltres, us volem transmetre també la nostra satisfacció per la millora que els nostres alumnes han aconseguit en la dimensió de l’expressió escrita de les tres llengües: aquest era un objectiu que ens havíem marcat com a escola i que ha començat a donar els fruits desitjats. Més del 75% dels alumnes està al tram mitjà alt o alt en aquesta habilitat.

En definitiva, pensem que són uns bons resultats que hem de compartir amb vosaltres!

Competencia global
Noticia