Plan de reapertura del colegio

A partir del lunes 1 de junio

PLA REOBERTURA INSTITUCIÓ IGUALADA

Tal i com es va anunciar la setmana passada ens tornem a posar en contacte amb vosaltres per anar compartint informació sobre com ens volem organitzar.

El primer que des de l'escola volem deixar ben clar és que l'assistència és totalment voluntària: la docència i avaluació d’aquest tercer trimestre és telemàtica i en cap cas realitzarem tasques avaluables a l'escola.

En aquest sentit, com molt bé sabeu, els cursos d’atenció prioritària són 6è EPRI, 4t d’ESO i 2n de Batxillerat.

Per aquest motiu, la setmana del 1 al 5 de juny laprevisió que tenim és que només assisteixin a l'escola els alumnes d’aquests cursos, i no necessàriament tots els dies.

Per la resta de cursos organitzarem l'assistència en funció de la demanda de cada curs.

Per assistir a l'escola els alumnes aniran vestits amb l'uniforme de l’escola.

Així, per poder anar organitzant, necessitem que ens ompliu aquest breu FORMULARI doncs ens permetrà saber quants alumnes volen assistir de cada curs i podrem concretar millor els dies per cadascun. 

Us demanem que cumplimenteu un formulari per cada fill. És una eina fonamental per poder fer una bona distribució dels grups. Necessitem que ens doneu resposta, com a molt tard, dijous 28 de maig. 

Només es contempla que poden assistir a l’escola aquells alumnes que estiguin registrats en aquest formulari.

D’altra banda, alguns de vosaltres ens heu manifestat el vostre interès en anar al centre a recollir el material.

També estem treballant l’operativa perquè les famílies pugueu venir pel centre a partir de la setmana del 8 de juny.

Des del col·legi volem garantir la seguretat de tothom, per això a més a més de l’Annex 1 que es va passar a la comunicació del divendres, us volem recordar alguns aspectes bàsics de funcionament i que, si us plau, us demanem que transmeteu als vostres fills abans de la possible tornada a la Institució Igualada:

●      Ràtio d'alumnes per espai: 13 a primària i 15 a Secundària i Batxillerat.

●      Requisits per assistir al centre:

    ○       Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19(febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.

    ○       Que no siguin o hagin estat positives per al SARS-CoV 2 durant els 14 dies anteriors.                                        ○       Que no hagin estat en contacte estret amb positiu confirmat osimptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.      

    ○       Calendari vacunal al dia.

●      En cas que l’infant presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV2, es valorarà de manera conjunta –amb la família o persones tutores i el seu equip mèdic de referència–, la idoneïtat de reprendre l’activitat escolar. Es consideren malalties de risc per a laCovID-19:

    ○       Malalties respiratòries greus que precisen medicació o dispositius de suport ventilatori.

    ○       Malalties cardíaques greus.

    ○       Malalties que afecten al sistema immunitari (per exemple aquells infants que precisen tractaments immunosupressors). 

    ○       Diabetis mal controlada.

    ○       Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.

●      Les famílies o persones tutores han de presentar el primer dia de retorn al centre educatiu una declaració responsable, d’acord el model que serà facilitat, per la qual els seus fills o filles compleixen els requisits per assistir al centre educatiu. També han d'informar al centre educatiu de l'aparició de qualsevol cas de COVID-19 en l’entorn familiar de l’infant i mantenir un contacte estret amb el centre educatiu davant de qualsevol incidència.

●       Les famílies vigilaran diàriament l’estat de salut dels seus fills i filles prenent-los la temperatura abans de sortir de casa per anar al centre educatiu. En el cas que el fill o filla tingui febre o presenti algun dels símptomes compatibles amb la COVID-19, no podrà assistir al centre.

Per part del centre, hem de complir i fer complir les següents indicacions:

●       La mesura bàsica de referència és 4 m2 per alumne a l’aula.

●       Tots els espais del centre són susceptibles de ser utilitzats com a aules/grup.    

●       Ventilació de les aules: És necessari ventilar les instal·lacions interiors com a mínim abans de l’entrada i la sortida dels infants i 3 vegades al dia, almenys 10 minuts cada vegada. Totes les aules han de poder ser adequadament ventilades. Si pot ser es deixaran les finestres obertes.           

Entrades i sortides                                     

En les hores d’inici i final de les activitats educatives,les entrades i sortides del centre s’han de fer en diferents horaris i de forma esglaonada per evitar aglomeracions i sempre mantenint la distància de seguretat i aprofitant els possibles diferents accessos a la instal·lació. Us comunicarem els horaris i zones d'entrada i sortida del centre. Recordeu que els pares no heu d’entrar al recinte escolar (en el cas de l’espai Mestrals’entén que podeu entrar amb el cotxe, però qui surt del vehicle és l’alumne).         

Per evitar aglomeracions l’acompanyament dels infants al’escola el farà una única persona. Les persones que portin i recullin els alumnes hauran de guardar també les distàncies fora de les instal·lacions.

Mesures de prevenció i protecció:

1.- Distanciament físic: 2 metres i 4m2 a l'aula.

2.- Rentat de mans: molt adient que des de casa incidiu en aquesta pràctica. A l'escola els remarcarem molt la necessitat de rentar-se les mans amb freqüència:

●       A l’arribada i a la sortida del centre educatiu

●       Abans i després dels àpats

●       Abans i després d’anar al WC(infants continents)

●       Abans i després de les diferents activitats (també de la sortida al pati)

3.- Ús de la mascareta.

Per a qualsevol dubte o preocupació, us agrairem que us poseu en contacte amb:

Infantil:                       [email protected]

Primària:                    [email protected]

ESO i Batxillerat:        [email protected]

Rebeu una cordial salutació,

Joan Jordana

Director

Competencia global
Noticia