Preinscripció i matriculació curs 2020/2021

Informació a tenir en conte sobre la preinscripció i matriculació del curs 20/21

Com segurament sabreu, el Departament d’Educació ha anunciat la seva intenció d’iniciar la preinscripció a partir de la propera setmana de manera telemàtica i, un cop s’arribi a la FASE 1 del procés de desescalada, permetre també fer-la de manera presencial per als casos extraordinaris.

Han enviat un comunicat a les escoles, però restem a l’expectativa de rebre la publicació oficial de les dates definitives. 

Com que les sol·licituds són nombroses, volem oferir-vos un acompanyament adequat per tal que tingueu tota la informació disponible durant aquest procés i pugueu seguir els tràmits fins a la matriculació del/s vostre/s fill/s a la Institució Igualada.

Tot i això, moltes famílies ens heu demanat poder avançar-nos la informació via telemàtica. Us adjuntem la documentació que habitualment es sol·licita per fer les preinscripcions. És possible que la informació que ens feu arribar s’hagi de complementar posteriorment o lliurar físicament a la secretaria de l’escola quan recuperem l’activitat ordinària.

DOCUMENTACIÓ PER FORMALITZAR LA PREINSCRIPCIÓ

  • Imprès de sol·licitud de preinscripció oficial. DESCARREGAR (codi oficial de la Institució Igualada: 08040266)
  • Inscripció interna a Institució Igualada / Autorització ús d'imatges i protecció de dades / Carta compromís educatiu. DESCARREGAR (si encara no l'heu lliurat)

Documentació identificativa (s’ha de presentar en tots els casos):

  • Fotocòpia DNI, NIE o passaport de l’alumne (si el té) i de la mare, pare o tutor legal (Quan el domicili habitual que s’al·lega no coincideix amb el DNI, cal adjuntar certificat o volant municipal de convivència de l’alumne on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant. En el moment de formalitzar la matrícula, caldrà presentar el DNI renovat amb la nova adreça, la mateixa del volant de convivència presentat).
  • Fotocòpia del llibre de família on consti el registre de l’alumne.
  • Fotocòpia de la targeta sanitària individual de l’alumne/a (CatSalut).
  • Fotocòpia del carnet de vacunes.

Documentació acreditativa dels criteris de baremació (només s’ha de presentar si s’han al·legat a la sol·licitud de preinscripció):

  • Fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent.
  • Certificat d’ubicació de lloc de treball del pare, mare o tutor legal, si és dins de l’àrea d’influència del centre.
  • Certificat mèdic en cas de discapacitat de l’alumne, mare, pare o germans.
  • Certificat de la renda anual en cas que el pare, mare o tutor legal, sigui beneficiari de l’ajut de la renda mínima d’inserció.

Pels pares i mares que us heu interessat per l’escola, que heu vingut a les portes obertes, a l’entrevista personalitzada... o que voleu més informació per conèixer més detalls del nostre projecte, podeu adreçar-vos a:

Josep Lladó 
Atenció noves famílies 
606179531 - 938029877
[email protected]

Secretaria Escola: [email protected]

Actualitzarem aquesta informació quan es donin a conèixer les dates per fer la preinscripció escolar 2020-21.Lideratge ètic
Noticia