imatge de capçalera
icona

Compromís social

Cada persona ha de sumar i així contribuir a fer un món millor

Somiar en un món millor ens ajuda a veure’ns com a membres d’una mateixa família humana, sentir-nos responsables dels altres i voler contribuir a la seva felicitat. Cuidem l’entorn perquè ens interessen les persones que hi viuen en ell, però també perquè el reconeixem com un do gratuït i prestat que hem de deixar a les properes generacions en les millors condicions.

Ser persones que sumen vol dir integrar dins la vida personal el compromís social, primerament amb els qui tenim més a prop, la família, el col·legi, la comunitat local, i desprès amb tota la comunitat global. Ens proposem tot un repte: educar persones que siguin felices ajudant els altres i amb una sensibilitat activa cap al medi ambient, que faciliti preservar i mantenir el món on vivim.

El projecte AIM FOR CHANGE concreta les línies d’actuació que ajudaran a desenvolupar el compromís social que es necessita per poder fer un món millor.

Aim for change

Aim for change

Vivim en un món global, amb problemes socials i mediambientals greus, que necessita de la col·laboració de tots per fer-lo més just, amable i habitable. El projecte Aim for Change veu aquesta realitat com una oportunitat d’implicar-se i contribuir a la millora allà on calgui, tot i educant ciutadans socialment responsables i solidaris.

Aquest compromís ens permetrà desenvolupar una sensibilitat especial per identificar les persones més vulnerables i fer accions de servei que ajudin a millorar la seva vida.

Aim for Change es desenvolupa en quatre línies d’acció que representen quatre àmbits essencials del compromís social. Aquestes línies d’acció ens ajuden a dur a terme petites i grans accions en benefici dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS) que proposa l’agenda 2030 de Nacions Unides.

Per a cada una d’elles es concreten uns objectius i eines bàsiques:

  • Oberts a la comunitat
  • Implicació social
  • Solidaritat i servei
  • Sostenibilitat i cura del planeta
SITE AIM FOR CHANGE

Oberts a la comunitat

Oberts a la comunitat

Objectiu: Participar activament a la vida de la nostra comunitat, promovent activitats que facilitin compartir i generar espais de convivència. Reflexionar sobre la necessitat del creixement personal en valors i virtuts com a pas previ per poder ajudar els altres.

Eines bàsiques: informació i coneixement de tot el que s’organitza. 

Implicació social

Implicació social

Objectiu: implicar la comunitat educativa en iniciatives i accions solidàries dins de la nostra comunitat i arreu del món. Esdevenir agents de canvi per fer realitat els ODS, assumint el nostre paper de ciutadans actius, solidaris i responsables.

Eines bàsiques: Aim for change (Projecte solidari liderat per l’alumnat de 4t. ESO amb la implicació de tota la comunitat educativa). Projectes solidaris de cada escola. 

Aprenentatge - servei

Aprenentatge - servei

Objectiu: Promoure activitats ApS, és a dir, projectes educatius amb utilitat social a totes les etapes educatives, especificant de forma clara la intencionalitat didàctica i solidària de cada acció solidària.

Eines bàsiques: Projectes solidaris de cada escola amb metodologia ApS. Desenvolupament curricular a 3r/4t ESO. Team Leaders. 

Sostenibilitat i cura del planeta

Sostenibilitat i cura del planeta

Objectiu: Desenvolupar una actitud activa de conservar i tenir cura del món en què vivim, fomentant hàbits que ajudin a preservar el nostre planeta (reciclatge, consum responsable, sostenibilitat, no contaminació, etc.,). Reflexionar com les pròpies actuacions envers el medi ambient impacten sobre els altres: els més desfavorits, les properes generacions, les persones que m’envolten, etc. Fomentar hàbits de vida saludable.

Eines bàsiques: projectes específics de cada col·legi amb el seu entorn més proper; l’escola verda; les sortides i convivències com a mitjà de sensibilització i ajuda. Cura de l’entorn: reciclatge, estalvi energètic, consum d’aigua. Activitats extracurriculars (convivències, excursions, etc.).

Compromís social