imatge de capçalera

AMPA Institució Igualada

L’AMPA Institució Igualada és l’associació de mares i pares que, de forma complementària, col·labora amb l’escola i les famílies del centre, en recolzar el projecte educatiu dels nostres fills i filles.

L'Associació de Mare i Pares d'Alumnes del Col·legi Institució Igualada, regula les seves activitats d’acord amb el que estableix la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques; la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació, i els seus estatuts. L'associació no té ànim de lucre.

Persones que formen l’AMPA

Persones que formen l’AMPA

L’AMPA està formada pels membres de la junta, aprovada en la última Assemblea, i per tots els pares i mares que vulguin participar i col·laborar , aportant idees, i treballant per portar-les a terme. L’AMPA està associada a la Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Escoles Lliures de Catalunya (FAPEL).

 • President: Armando Zorita
 • Secretaria: Marta Espeja
 • Tresorers: Tresorera: Sònia Tello Vice-tresorer: Mateo Toledo
 • Vocals:
  Vanessa Godó
  Josep Palmés
  Laura Llucià
  Vicky Crespo
  Josep Lloret
  Natalia Díaz-Guerra
  Xavier Guasch
  Lídia Martínez
  Xavier Canela

Objectiu de l’AMPA

Objectiu de l’AMPA

D’acord amb els seus Estatus, l'objectiu és:

 • Donar suport i assistència als membres de l'associació i, en general, als pares i els tutors, els professors i els alumnes del centre i els seus òrgans de govern i de participació, en tot allò que fa referència a l'educació dels seus fills i, en general, de tots els alumnes matriculats al centre, d’acord amb les responsabilitats de cada estament i segons el caràcter propi de l’escola que inspira la seva línia educativa i formativa.
 • Col·laborar amb el manteniment i desenvolupament del caràcter propi del centre, pel qual han optat els pares i mares en elegir-lo per escolaritzar els seus fills.
 • Promoure la participació dels pares i mares dels alumnes en les diverses activitats i serveis del centre.
 • Col·laborar amb la direcció del centre per aconseguir els objectius del projecte educatiu i l’ideari del centre.
 • Promoure la representació i la participació dels pares dels alumnes en el Consell Escolar del centre concertat, col·laborar amb aquest Consell mitjançant la participació i assistir als pares i mares en el exercici dels seus drets.
 • Facilitar la col·laboració del centre en els àmbits social, cultural, econòmic i laboral de l'entorn.
 • Col·laborar en les activitats educatives del centre i cooperar amb el Consell Escolar en l'elaboració de directrius per a la programació d'activitats complementàries, extraescolars o de serveis.
 • Promoure les activitats de formació de pares, tant des del vessant cultural com de l'específic de responsabilització en l'educació familiar.
 • Defensar el ple dret primari dels pares i mares d’alumnes en relació a l’educació dels seus fills davant tercers.
 • D'altres que, en el marc de la normativa educativa, els assignin aquests estatuts o normatives que siguin d’aplicació.
 • Presentar el balanç i l'estat de comptes de cada exercici a l'Assemblea General perquè els aprovi, i confeccionar els pressupostos de l'exercici següent.

Serveis i Activitats

Serveis i Activitats

Gràcies a les aportacions de les famílies associades, aquí hi ha alguns exemples d’activitats en que l’AMPA col·labora:

 • Serveis d’extraescolars.
 • Gestió de la venda de uniformes.
 • Gestió de la venda de xandalls esportius.
 • Ajuts econòmics en material necessari per l’escola i alumnes.
 • Col·laboració en activitats complemetàries proposades pel centre: diada familiar, cursa popular, etc.
 • Difusió a les xarxes socials del projecte de l’escola.
 • Suport en la promoció del projecte educatiu de l’escola.


Enllaços d'interés:

Xarxes socials

Xarxes socials

Poden ser socis de l'associació els pares i mares o els representants legals dels alumnes matriculats en el centre que manifestin la seva voluntat de pertànyer com a tals a l'entitat, i que contribueixin a sostenir-la amb la quota anual de 45 €.


Contactar amb l’AMPA

Contactar amb l’AMPA

Recordar-vos a totes les famílies que disposeu d’una adreça de correu electrònic per contactar amb l’AMPA: [email protected] Mitjançant aquesta adreça podeu transmetre tots aquells comentaris, dubtes o consultes que vulgueu plantejar.

AMPA Institució Igualada