icona

Lideratge ètic

Cada persona és única i ha d'aprendre a ser feliç

Entenem per lideratge ètic la capacitat de la persona per dirigir la seva pròpia vida segons uns principis ètics i, com a conseqüència, ser agent de canvi en el seu entorn. Aquesta línia és fonamenta en el convenciment que cada persona és única, irrepetible i valuosa per si mateixa, i que per ser feliç necessita desenvolupar un lideratge ètic que l’ajudarà a descobrir els seus talents i el sentit de la seva vida.

L’humanisme cristià fonamenta aquest procés d’educació en el lideratge al servei dels altres, a partir del creixement personal en els diferents hàbits i virtuts. 

Personal&Family Project

Amb el projecte Personal & Family Project cerquem desenvolupar el lideratge ètic de cada alumne, mitjançant el seu compromís per arribar a ser una persona íntegra dins d’una societat plural i oberta.

Ho fem a través d’un programa on cada alumne creix harmònicament en les 6 fortaleses que proposa el model AIRISS (Autonomia, Identitat, Resiliència, Integritat, Sociabilitat i Saviesa), i on es valoren cadascuna de les seves dimensions personals: física, afectiva, racional, social i transcendent. 

El projecte situa l’eix central del creixement personal en la solidaritat i l’estima als altres, camí més segur per ser feliç i contribuir a fer un món millor per a tots.

Al nostre projecte, cada alumne i família tenen un tutor personal que, mitjançant entrevistes personals periòdiques, realitzen aquesta acció d’assessorament família-escola, que ha donat molts bons resultats al llarg dels anys.

MÉS INFORMACIÓ

Desenvolupament integral

Desenvolupament integral

Primera línea d'acció del Personal & Family Project

Objectiu: actualitzar les eines per al desenvolupament integral de cada alumne i el pla de formació de famílies, reforçant el paper dels Matrimonis Encarregats de Curs com a suport en l’acompanyament de les famílies.

Eines bàsiques: pla de formació global (Personal & Family Project); tutoria personal amb eines de coaching que inclou orientació personal i professional; un entorn de convivència win win.

Activitats de formació per a famílies i professorat; millora de les entrevistes de tutoria amb pares i mares. In-COF (cursos d’orientació familiar). Programa específic formació famílies infantil.


Fortaleses del caràcter

Fortaleses del caràcter

Segona línea d'acció del Personal & Family Project

Objectiu: fer present en el dia a dia de l’escola un comportament coherent amb les proposta de lideratge ètic que planteja el Personal & Family Project: presa de decisions des d’una perspectiva ètica, relacions positives, etc.

Eines bàsiques: Tutoria de curs. AIRISS Mood. Cursos de formació per al professorat: AIRISS, acció tutorial, identitat cristiana, educació emocional.

Educació per a la igualtat

Educació per a la igualtat

Tercera línea d'acció del Personal & Family Project

Objectiu: actualitzar les eines necessàries per al desenvolupament de la dimensió socioafectiva, l’educació per a l’amor i la promoció en la igualtat d’homes i dones.

Eines bàsiques: Parlem-ne; Pla d‘Igualtat; Pla de convivència; altres programes de formació específics per a pares i mares, professorat i alumnes.

Identitat cristiana

Identitat cristiana

Quarta línea d'acció del Personal & Family Project

Objectiu: integrar al projecte educatiu la dimensió espiritual, facilitant una sòlida formació cristiana que, respectant la llibertat de cada família i de cada alumne, els pugui ajudar a entendre el valor de cada persona, la seva finalitat transcendent i, promogui una relació d’amistat i amor amb Déu el nostre Pare.

Eines bàsiques: assignatura i departament de religió; l’atenció dels capellans, sempre que algú ho desitgi; projectes interdisciplinaris i activitats de vida de pietat; programes de formació específics per a pares i alumnes segons les edats (infantil, Primera Comunió, Confirmació). Projecte Viure la fe i Atrium.

Lideratge ètic