imatge de capçalera

Personal&Family Project

Un programa per a l'educació integral dels alumnes que desenvolupa el col·legi i lidera cada família. 
Fortaleses per ser feliç i construir un món millor. 

Amb el projecte Personal & Family Project cerquem desenvolupar el lideratge ètic de cada alumne, mitjançant el seu compromís per arribar a ser una persona íntegra dins d’una societat plural i oberta. 

Ho fem a través d’un programa on cada alumne creix harmònicament en les sis fortaleses que proposa la Cultura Institució (model AIRISS): Autonomia, Identitat, Resiliència, Integritat, Sociabilitat i Saviesa. En el programa es valoren cadascuna de les seves dimensions personals: física, afectiva, racional, social i transcendent. 

Cada fortalesa articula, des d’un vessant ètic i psicològic, les qualitats, capacitats i virtuts humanes que ens ajudaran a créixer com a persones i a configurar una personalitat forta i emprenedora.

El projecte situa l’eix central del creixement personal en la solidaritat i l’estima als altres, camí més segur per ser feliç i contribuir a fer un món millor per a tots.

Al nostre projecte, cada alumne i família tenen un tutor personal que, mitjançant entrevistes personals periòdiques, realitzen aquesta acció d’assessorament família-col·legi, que ha donat molts bons resultats al llarg dels anys. Tornem a renovar aquest model d’acompanyament personalitzat amb noves perspectives, de manera que al Personal & Family Project, la família és el centre del procés educatiu i l’atenció personalitzada amb cada alumne i cada família el camí escollit. 


El Personal & Family Project es desenvolupa en quatre línies d’acció que faciliten el creixement en un lideratge ètic. Per a cada una d’elles es concreten uns objectius i eines bàsiques:

  • desenvolupament integral
  • identitat cristiana
  • fortaleses del caràcter
  • educació per a la igualtat
SITE PERSONAL&FAMILY PROJECT

Model Airiss

Model Airiss


El Model Airiss és un dels tres eixos que vertebren el Personal&Family Project.

Aquest model emmarca 6 fortaleses internes per créixer i ser feliços als segle XXI. Cada fortalesa articula —des d'un vessant ètic i psicològic—, les qualitats, capacitats i virtuts humanes que es fonamenten en una visió cristiana de la vida. 

Cada trimestre es treballen especialment dues de les sis fortaleses. D'aquesta manera, al llarg d'un curs escolar complet es treballen totes sis fortaleses. 


La metodologia didàctica

La metodologia didàctica


La metodologia didàctica es basa en la cooperació i reflexió dels alumnes perquè pugin integrar amb profunditat i de manera personal les diverses fortaleses a la seva vida quotidiana.

La majoria de les activitats utilitzen rutines que permeten fer visible el pensament dels alumnes: del seu interior la voluntad de millorar i de crèixer com a persona, la sensibilització necessària per mirar els alrtes amb estima i descobrir allò en el que els poden ajudar.

A més, els alumnes treballen habitualment en grups cooperatius per facilitar el tractament dels diversos temes de fons i que s'ajudin i aconsellin entre ells. 


La preocupació pels altres i el compromís

La preocupació pels altres i el compromís


El Personal &Family Project es concreta en el convenciment de que la millora del món s'aconsegueix millorant, en primer lloc, la vida de les persones que tenim al nostre voltant.

Per motivar i orientar la cura dels altres, els alumnes poden guiar-se per les 14 acciones caritatives representades a les obres de misericòrdia que Jesucrist ens va proposar. A més, aquestes es vinculen amb els objectius de desenvolupament sostenible de l'Agenda 2030 de la ONU.

D'aquesta manera, els alumnes poden conèixer —des d'una perspectiva solidària—alguns dels grans problemes que afecten a la humanitat: immigració, fam, pobresa, educació, etc. A més s'integren al currículum de les assignatures i activitats escolars. 


El projecte trimestral

Cada trimestre, el Personal&Family Project ofereix als tutors/es i famílies una proposta de treball per als alumnes, que desenvolupa dues de les 6 fortaleses. Tot aquest treball s'organitza al voltant d'un tema d'interès social que queda recollit a un quadern d'aprenentatge de la classe amb diversos materials i activitats. 

-Temes primer trimestre: (EPRI) Servei i ajuda als altres, Immigració, etc., (ESO) Diversitat de cultures i religions, altruisme i voluntariat, etc., (BATX) Refugiats, drogoaddicció, etc.
-Temes segon trimestre: (EPRI) Reciclatge i sostenibilitat, paper de l'educació, etc., (ESO) Pobresa en el món, addiccions, etc., (BATX) Justícia i llibertat, valor de la vida, etc. 
-Temes tercer trimestre: (EPRI) Paz en el món, dignitat de les persones grans, etc., (ESO) Canvi climàtic, diàleg i no violència, etc., (BATX) Ètnies i organitzacions socials justes, transcendència, etc.

Personal&Family Project