icona

Preparats per al canvi

Cada persona té uns talents que l'ajudaran a aprendre al llarg de la vida

Educar persones preparades per al canvi és ajudar a tots els alumnes a ser aprenents autònoms i experts, que aporten el seu talent singular per resoldre, en equip, els problemes dels nous temps.

Un món laboral i social en constant transformació exigeix una cultura de pensament i una veritable personalització de l’aprenentatge que afavoreixin les oportunitats de creixement dels alumnes.

Dreams School ens ajuda a transformar les aules en llocs inspiradors que fomentin l’aprenentatge. Cada alumne, amb la guia i empenta del professorat, desenvolupa el seu itinerari personal per aprendre al llarg de tota la vida, i arribar a ser un professional competent.

Dream Schools

Dream Schools

Aquest projecte ens ajuda a somiar i crear entorns educatius, inclusius i engrescadors, on tots aprenem junts i l’alumne és el centre del procés d’aprenentatge. Amb el projecte dream schools la il·lusió́ per aprendre del professorat i dels alumnes reneix cada matí en obrir les aules.

Aquesta nova manera de treballar afavoreix una millor comprensió́ dels coneixements i el desenvolupament competencial necessari per assolir els reptes del segle XXI. Algunes claus per aconseguir-ho seran: la creació́ d’una cultura de pensament i creativitat a l’escola, la personalització́ de l’aprenentatge en una aula inclusiva, el treball cooperatiu i per projectes, i un canvi de paradigma en l’avaluació́.

Tots aquests nous reptes metodològics han d’anar acompanyats del lideratge pedagògic dels docents, garantit per la formació́ continuada i el projecte professional de cada un. El treball en equip del professorat i una nova visió́ dels temps i els espais escolars han de ser també́ un aspecte important.

MÉS INFORMACIÓ

Cultura de pensament i creativitat

Cultura de pensament i creativitat

Primera línea d'acció del projecte Dream Schools

Objectiu: Crear una cultura de pensament i creativitat al col·legi i a cada aula, per fer realitat l’aprenentatge competencial al llarg de tota la vida.

Eines bàsiques: formació́ contínua (cursos DS01, DS04 i DS05); seguiment i coaching del professorat (líders pedagògics); treball per departaments i nivells; suport de l’equip Dream Schools; llibre d’Eines DREAM i site materials de suport.

Avaluació per competències

Avaluació per competències

Segona línea d'acció del projecte Dream Schools

Objectiu: Implementar eines d’avaluació formativa i avaluar el progrés en l’aprenentatge dels alumnes per competències. Programar el currículum competencialment.

Eines bàsiques: formació́ contínua (curso DS02); seguiment i coaching del professorat (líders pedagògics); treball per departaments i per nivells; suport de l’equip Dream Schools; llibre d’Eines DREAM i Publicacions “Desplegament del currículum per competències del Departament d’Educació” . site materials de suport.


Aprenentatge cooperatiu i per projectes

Aprenentatge cooperatiu i per projectes

Tercera línea d'acció del projecte Dream Schools

Objectiu: consolidar el treball cooperatiu i l’aprenentatge competencial. Programar en projectes multidisciplinaris part del currículum.

Eines bàsiques: formació́ contínua (cursos DS03 i DS06); seguiment i coaching del professorat (líders pedagògics); treball per departaments i per nivells. Suport de l’equip Dream Schools; llibre d’Eines DREAM i site materials de suport.

MÉS INFORMACIÓ

Personalització i inclusió

Personalització i inclusió

Quarta línea d'acció del projecte Dream Schools

Objectiu: crear entorns personalitzats d’aprenentatge amb els principis del disseny universal d’aprenentatge (DUA) per garantir un aprenentatge de qualitat per tots els alumnes. Garantir la inclusió educativa.

Eines bàsiques: formació contínua (curs DS07) i acompanyament específic dels equips d’atenció a la diversitat i DREAM SCHOOLS. Seguiment i coaching del professorat (líders pedagògics); treball per departaments i per nivells; suport de l’equip Dream Schools; llibre d’Eines DREAM i site materials de suport.

MÉS INFORMACIÓ
Preparats per al canvi