La motricitat fina a La Llar

A l’etapa d’Educació Infantil, treballar la motricitat fina és molt important, ja que, potencia habilitats manuals necessàries.

La motricitat fina fa referència als moviments voluntaris molt precisos de les mans, peus i dits, que impliquen petits grups de músculs i que requereixen una major coordinació. Comprèn totes aquelles activitats realitzades pels infants que necessiten una precisió, un alt nivell de coordinació visio-manual, una força controlada i una bona concentració; és a dir, que es treballen els moviments amb precisió realitzades per la mà, els dits, el canell, l’avantbraç i el braç.

A l’etapa d’Educació Infantil, treballar la motricitat fina és molt important, ja que, potencia les habilitats manuals necessàries per a l’escriptura i, especialment, per fer la pinça. Tot i treballar aquest aspecte, hi ha infants que per la tonicitat dels seus dits mostren dificultats a l’hora d’agafar el llapis.El nostre objectiu al llarg de tota l’etapa d’Infantil és afavorir moltes activitats que treballin el domini de la mà, la destresa, la tonicitat dels dits, la precisió, la força i la pressió realitzades amb les mans i els dits, així com també potenciar la coordinació òcul-manual, respectant lògicament que cada infant té el seu propi ritme d’aprenentatge i maduresa.

Experimentar amb les mans i fer-les servir per diverses coses és la forma amb què es desenvolupa la motricitat fina. És per aquest motiu que les tasques del dia a dia, el joc i les manualitats o l’expressió plàstica resulten les activitats per excel·lència a l’hora d’estimular les habilitats motrius.

Competència global
Noticia